Helg nummer 2: Helligheter, klisjéer og litt psykiatri

2 av totalt 3 helgeturer med NorPal er allerede overstått. De sier Arab time betyr at alt går sakte, men jammen synes jeg tiden går ganske fort! Helg nummer 2 gjorde vi til en langhelg, slik at vi faktisk rakk å besøke Jerusalem, Betlehem, en beduinlandsby i ørkenen utenfor Betlehem, og Hebron på én helg.

Onsdag ettermiddag satt vi oss på bussen fra Nablus til Jerusalem. Vi har blitt en sammensveiset gjeng av nordmenn og palestinere, men siden kun palestinerne som kommer fra Jerusalem (et fåtall i vår gruppe) har tillatelse fra israelske myndigheter til å besøke Jerusalem, var gruppen trist nok splittet. Det var bare vi nordmennene og Nada, en av palestinerne, som skulle reise. Omgitt på bussen av medisinstudenter som satt og leste anatomi, lovpriste vi at vi i Norge har sommerFERIE og ikke sommerSEMESTER. Da vi skulle gjennom et checkpoint på vei inn til Jerusalem, lovpriste jeg livet i Norge én gang til, da det kom en for så vidt søt israelsk jente på vår alder eller yngre, fra Israel Defence Forces, inn på bussen med et svært gevær over skulderen. Hun skulle se pass og visum til alle passasjerer, og kontrollen gikk heldigvis smertefritt. I Israel er det minimum 2 års allmenn verneplikt for både menn og kvinner. Jeg ville gitt mange shekels for å se hva som foregår inni hodet til denne jenta!

Vel fremme i Jerusalem vandret vi inn i gamlebyen og sjekket inn på et sjarmerende hostell med et hule-liknende interiør og en takterasse med enestående utsikt over Jerusalems gamleby. Det bar så videre til middag og VM-kamp i New Town, og jeg merket hvor fort jeg har blitt vant til Vestbreddens konservative kleskode: Det å se folk på gata i singlet og shorts gjorde meg overrasket! Håper tilvenningen den andre veien går like fort, ellers blir det interessant å komme tilbake til Norge…

Neste dag sto det umulige prosjektet «Se Jerusalem på én dag» for tur. Guidebøkene vi har vært borti anbefaler alt fra 4 dager til én uke som absolutt minimum for å se denne byen, men «desperate times calls for desperate measures». Med oss hadde vi heldigvis Ibraheem og hans venn Bashar, som begge kommer fra Jerusalem, til å vise oss rundt. Det ble en heseblesende men effektiv dag, hvor vi strente opp og ned gjennom Jerusalems gamleby, hellebelagte smug og markeder, og fikk sett flere kirker, moskéer, hellige og historiske steder enn jeg kan telle. For å nevne høydepunktene: Klagemuren, Church of the Holy Sepulchre bygget på stedet der Jesus ble korsfestet, Tempelhøyden med den politisk omstridte Al-Aqsa-moskéen og nydelige Dome of the Rock. Tempelhøyden er stedet der viktige religiøse hendelser som universets og Adams skapelse, Abrahams ofring av Isak til Gud, Solomons tempel (det 1. tempel), og Mohammad’s Night Journey skal ha funnet sted.

 

 

Kvelden ble brukt til å se en av de nydeligste solnedgangene jeg har sett, fra Mount of Olives med utsikt over hele Jerusalem.

Jerusalem er kanskje den vakreste byen jeg har sett i mitt liv, og jeg ville anbefalt alle og enhver på det sterkeste å besøke den, hadde det ikke vært for at det føles noe problematisk å legge igjen penger i en by flere av våre palestinske venner kanskje aldri vil få muligheten til å besøke. Jerusalem er i dag todelt, med det palestinske Øst-Jerusalem som har vært under israelsk okkupasjon siden 1967, og det israelske Vest-Jerusalem. Både Israel og Palestina ønsker å ha byen som hovedstad. Ibraheem mente selv at Jerusalem er verdt turen hvis man er bevisst på å legge igjen penger i den palestinske delen av byen.

Jeg opplever at palestinerne vi har blitt kjent med som kommer fra Jerusalem, er utrolig flinke til å fremme et balansert syn på situasjonen, kanskje fordi de lever så nære den andre aktøren i konflikten. De er opptatt av at mange israelere ikke støtter alt myndighetene deres iverksetter, og at selv om situasjonen vekker vanskelige følelser, er det viktigste og mest konstruktive å forholde seg til situasjonen slik den er nå og å se fremover. Jeg tar dette til meg da jeg tror det er noe som kan brukes generelt livet. Kanskje vi en dag kan ha NorPal-reunion i denne nydelige byen.

Neste dag sa vi oss uansett fornøyde med at ingen hadde fått Jerusalem syndrome – en psykosetilstand med verdensinsidens på 80-100 tilfeller per år, der besøkende i Jerusalem blir så overveldet av alle hellighetene at de begynner å tro de selv er en bibelsk figur, eller at apokalypsen er nær. Friske og raske tok vi lokalbuss til Betlehem, der vi møtte resten av palestinerne igjen – et hyggelig gjensyn! Mon tro hvordan det blir å reise fra dem om to uker når én dag fra hverandre føles lenge. Siden vi dagen før hadde sett stedet for Jesu korsfestelse, var det fint å nå få se Church of Nativity som er bygget på stedet for Jesu fødsel.

Som en reaksjon mot den andre intifadaen, der palestinerne i år 2000-2005 gjorde opprør mot israelsk okkupasjon, reiste israelske myndigheter en mur langs Vestbreddens grense mot Israel. Israelske myndigheter hevder dette for å bedre sikkerheten til både palestinere og israelere, mens den palestinske oppfatningen stort sett er at dette er en ytterlige innskrenkning av deres frihet. Delen av muren som ligger i Betlehem har blitt dekorert med politiske protester av grafittikunstneren Banksy, og etter hvert også mange andre. Nå ligger det et en Banksy-butikk der du kan kjøpe merchandise eller spraymaling til å lage ditt eget bidrag. Muren, som her er helt dekket av grafitti, var et sterkt syn.

 

Neste stopp i vår innholdsrike helg var overnatting i en beduinlandsby en times kjøretur i ørkenen utenfor Betlehem. Dette var en fantastisk avkobling fra det yrende by- og turismelivet vi hadde levd de to siste dagene. Vi ankom akkurat i tide til å se solnedgangen over et vakkert fjellandskap helt ulikt det norske: Vegetasjonsløse, men myke og avrundede topper som fortsatte så langt man kunne se, absolutt stillhet og en stjernehimmel klarere enn jeg noen gang har sett. Det ga harmonisk stemning og rett og slett sjelefred. Dette var hos en beduinfamilie som i følge guiden vår lever på tradisjonelt vis: Barna fullfører stort sett barneskolen, jentene blir gjerne forlovet ved 15 års alder, og de lever som bønder med geiter og jordbruk. Polygami praktiseres. Denne familien hadde tatt imot turister de siste 7-8 årene som en ekstrainntekt. Vi lekte med barna, fikk servert lokal mat og fortalte spøkelseshistorier rundt bålet.

 

Hvis dette høres klisjéfylt ut er det bare å vente på beskrivelsen av resten av oppholdet: Natten ble tilbrakt i telt, før vi sto opp klokken 4, satt oss på lasteplanet til en jeep og kjørte avgårde ut i ørkenen helt til vi nådde Dødehavet. Standarden på ørkenveiene var noe tvilsom, og vi holdt stemningen oppe med å synge The Smiths’ «There is a light that never goes out»: ‘To die by your side is such a heavenly way to die’. Hehe. Ved Dødehavet nøt vi den vakre soloppgangen, før vi kjørte tilbake. Apropos klisjéer så fikk den ene jeepen selvfølgelig motorproblemer halvveis, og vi måtte bruke drikkevannet vårt til å kjøle ned motoren. Da vi hadde fått den i gang igjen (mashallah!) var vi så heldige at vi møtte på en flokk kameler. Akkurat når du tror det ikke kan bli bedre – så blir det bedre!

 

Det vi aldri hadde kunnet forutse var da vi kjørte forbi et rave-party midt i ørkenen. Det var ganske rolig første gang vi kjørte forbi, før soloppgang, og begynte å ta av da vi kjørte forbi på vei hjem igjen. Dette er definitivt det siste stedet jeg hadde ventet å høre steke-musikk!

Etter en deilig lokal frokost inntatt uten bestikk gikk turen videre til Hebron – en by som er så spesiell at den fortjener sitt eget innlegg. Vi snakkes!

Hilsen Tale

______________________________________________________________________________

Weekend number 2: Holyness, clichés and some psychiatry

2 out of a total of 3 weekend trips with NorPal have already passed. They say Arab time means that everything takes time, but I must say I find that time passes quite quickly! We made a long weekend out of weekend number 2, so that we were actually able to visit Jerusalem, Bethlehem, a bedouin village in the desert outside Bethlehem, and Hebron in one weekend.

Wednesday afternoon, we took the bus from Nablus to Jerusalem. We have in the past two weeks become a tightly knit gang of Norwegians and Palestinians, but as only Jerusalem-Palestinians (a minority in our group) are permitted by Israeli authorities to go to Jerusalem, the group was, sadly, split. Only us Norwegians and Nada, one of the Jerusalem-Palestinians, were going. On the bus we were surrounded by medical students studying anatomy, and so we were actively appreciating the fact that we have summer HOLIDAYS and not summer SEMESTERS in Norway. Later, when we were stopped in a checkpoint on the way, I actively appreciated life in Norway once again. A girl our age or younger, from the Israeli Defense Forces, came in with a rifle over her shoulder, to control our passports and visas. The control was unproblematic and we were allowed to pass. Israel has two years mandatory military draft for both genders. I would give many shekels to see what is going on in the brain of this girl!

On arrival in Jerusalem, we wandered into the Old City and checked into a charming hostel with a cavelike interior and a rooftop terrace with an outstanding view over the Old City. We went out for dinner and the World Cup game in the New Town, and I noticed how fast I have become accustomed to the conservative manner of dressing in the West Bank: Seeing people on the street wearing a singlet and a shorts made me quite surprised! I hope I will get accustomed the other way just as fast, or it is going to be an interesting experience to go back to Norway…

Next day we were doing the impossible mission of seeing Jerusalem in one day. All the guidebooks we have read recommend a minimum of 4 days or a week as an absolute minimum to see this city, but desperate times calls for desperate measures. We were so lucky as to have the locals Ibraheem and his friend Bashar with us. It was a very efficient day were we marched up and down the alleys and markets of the Old City. We got to see countless churches, mosques and holy and historic places. The most important ones: The Western Wall, Church of the Holy Sepulcher which is built on the site of Christ´s crucifixion, and Temple mount with its politically disputed Al-Aqsa mosque and the beautiful Dome of the Rock.

We spent the evening watching one of the most beautiful sunsets I have seen, from the Mount of Olives with a view of the whole city. Jerusalem might be the most beautiful city I have ever seen, and I would have recommended it strongly to everyone and anyone, if it just had not been for the fact that it does feel problematic to leave money in a city most of our Palestinian friends might never get the chance to visit. Jerusalem is currently divided into two parts: The Palestinian East Jerusalem which has been under Israeli occupation since 1967, and the Israeli West Jerusalem. Both Israel and Palestine wants to have Jerusalem as their capital. Ibraheem thought that as long as you try to spend your money in the Palestinian part of the city, Jerusalem is worth the trip.

My impression is that the Palestinians we have gotten to know that come from Jerusalem, are incredibly good at promoting a balanced view of the situation. This is perhaps because they live so close to the other actor of the conflict. They tell us that many Israelis do not support all measures that the Israeli authorities implement, and that even though the current situation raises difficult emotions, looking forward and handling the situation as it is, is more important and constructive than dwelling on the past. I try to remember this as I think it is wisdom that can be useful to all. Maybe we one day can have a NorPal-reunion in this beautiful city.

Next day, we were happy to state that none had acquired the Jerusalem Syndrome – a psychotic condition with a world incidence of 80-100 cases per year: Visitors to Jerusalem are so overwhelmed by all the holyness that they start think they themselves are biblical figures or that the apocalypse is near. In good health, we took the local bus to Bethlehem, where we met the rest of the Palestinians – a very nice reunion. I wonder what it will be like when we in two weeks time leave Palestine, now that being away from each other for only one day feels long! Since we had seen the place of Christ´s crucifixion the day before, it was nice to go to the Church of Nativity to see the place of Christ´s birth.

As a reaction to the Second Intifada, Israeli authorities constructed a wall along the border of the West Bank. Israeli authorities claim this is to improve the security of both Palestinians and Israelis, but the general Palestinian conception is that this is a further restriction on their freedom. Parts of the wall located in Bethlehem are decorated with political protests by the graffiti artist Banksy, and eventually also by many others. Now there is a Banksy-store there where you can buy merchandise or spray paint to make your own contribution. The wall, which here is completely covered in grafitti, was a moving sight.

Next stop in our busy weekend was sleeping in a Bedouin Village an hour’s drive away from Bethlehem. This was an amazing way to disconnect from the bustling urban tourism-life we had been leading for the past two days. We arrived just in time for a beautiful sunset over a mountainous landscape very unlike that of Norway – with vegetation free but soft and rounded peaks which continued so far as the eye could see, absolute silence and a starry sky clearer than any other starry sky I have seen. This gave harmony and peace for the mind. This was at the home of a Bedouin family who according to our guide live traditionally: The children mostly finish elementary school, the girls get engaged at age 15, and they live as farmers with goats and agriculture. Polygamy is practiced. This family had been receiving tourists for the last 7-8 years as an additional income. We played with the children, were served local food and told horror stories around the bonfire. If this sounds like a cliché to you, just wait for the rest: The night was spent in a tent, before we got up at 4 to drive with jeeps to the Dead Sea and watch the sunrise. The standard of the desert roads was not quite like the Norwegian road standards, but we tried to maintain a good mood by singing The Smiths´ «There is a light that never goes out»: ´To die by your side is such a heavenly way to die´. Hehe. By the Dead Sea we enjoyed the sight of the beautiful sunrise, before we drove back. Talking of clichés, one of the jeeps had some engine trouble on the way back, and we had to use our drinking water to cool down the engine. When we were able to restart it (mashallah!), we were so lucky as to meet a herd of camels in the middle of the road. Just when you think it doesn’t get better – it does!

What we could have never predicted is that we drove past a rave-party in the middle of the desert. At first, on our way to the sunrise, it was quite calm, but on the way back it was starting to get crazy. This is definitely the last place I was expecting to see anything slightly resembling a party.

After consuming a delicious local breakfast we continued on to Hebron – a city that is so special it deserves its own post.
All the best, Tale

1 744 kommentarer om “Helg nummer 2: Helligheter, klisjéer og litt psykiatri

 1. Admin, Read this:
  заказать памятник на могилу
  на могилу памятник купить

  заказать памятник на могилу:https://km-alexandria.ru/
  гранитные памятники:https://km-alexandria.ru/
  изготовление памятников:https://km-alexandria.ru/
  купить памятник в:https://km-alexandria.ru/
  изготовление памятников:https://km-alexandria.ru/

  1. For the study, the authors monitored the growth of 40 human gut isolates comprising 38 different bacterial species, which were grown in an anaerobic medium that largely recapitulates the species relative abundance in human gut microbiomes cialis order online We made two comparisons, one in which gonadotrophins were compared with clomifene citrate and one in which intrauterine insemination was compared with intercourse

  1. The Syrian army, with its finger on the trigger, is unitedГў best place to buy cialis online reviews This time, Furosemide A Diuretic when I go back, I have to furosemide a diuretic give Burke and Bishop Gernard Hart a lot of money, The female samurai furosemide a diuretic in anger began to use sword high blood pressure numbers skills in a row, and the warriors who were injured in the thigh were still furosemide a diuretic difficult to deal with

 2. Helg nummer 2: Helligheter, klisjeer og litt psykiatri – NorPal-Sawa

  мега даркнет рабочая ссылка
  mega darknet
  mega market ссылка
  mega market ссылка тор
  новая площадка вместо hydra

  мега даркнет маркет:https://megasbinfo.xyz
  новая ссылка гидры:https://megadmeovbj2ahqw3reuqu4gbg5meixha.com
  гидра ссылка на сайт:https://mega555kf7lsmb45yd6etzginolhxxi6ytdoma2rf77ng.com
  мега сайт даркнет ссылка:https://meganew.xyz
  hydra ссылка:https://mega-darknet.shop

 3. Ищите идеальную площадку, на которой можно купить любые вещи? Тогда вам подойдет MEGA, магазин которой можно найти по адресу https://megainfos.xyz . Это единственная и самая крупная площадка в РФ и СНГ, которая стабильно работает и предлагает свои услуги пользователям. Здесь вы найдете все необходимое, независимо от своих запросов и требований. Площадка гарантирует безопасность, обход блокировок и анонимность, не требуя при этом дополнительный средств, вроде установки браузера Tor для МЕГА, или ВПН соединения. Достаточно просто перейти на сайт МЕГА union и начать использование площадки прямо сейчас. Главное всегда следить за актуальностью зеркала МЕГА, что можно сделать на нашей площадке.

  мега даркнет

 4. Хотите найти площадку, на которой можно купить любые товары? Тогда стоит рассмотреть официальный сайт МЕГА: https://mega-info.xyz . Здесь каждый сможет подобрать подходящий для себя товар или отдельную категорию. Сама площадка полностью анонимна и безопасна. Здесь можно совершать покупки, не беспокоясь о потере денег или личных данных. Кроме того, МЕГА onion является не частным магазином, а скорей своеобразным маркетплейсом. Здесь выкладывают свои вещи тысячи продавцов, и всегда можно найти что-то максимально выгодное для себя. Потому, стоит уже сейчас пройти быструю регистрацию на проекте МЕГА onion и перейти в магазин, в котором Вы быстро найдете нужные вещи. А при возникновении любых проблемных ситуаций, администрация сайта всегда готова помочь в их решении.

  mega tor

 5. I was very happy to uncover this great site. I need to to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and I have you book marked to see new information on your web site.

  1. 44; 95 percent confidence interval, 1 buy cialis However, a decline in population is occurring due to habitat changes that often seem to be a culprit in many severely endangered species reductions

  1. There arb for blood pressure is no one under Dan Luo can high blood pressure cause nausea and vomiting who can resist such a powerful knight buy cialis 5mg online Monitor Closely 1 ribociclib will increase the level or effect of upadacitinib by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

  1. generic cialis online europe 22 Therefore, confounding is a possibility because women using oral bisphosphonates may have done so because of their high fracture risk as a result of low endogenous estrogen, perhaps as a consequence of low weight, which could place them at low endometrial cancer risk

 6. You should tell your doctor if you are taking other drugs for erectile dysfunction, certain antifungal medicines such as itraconazole or ketoconazole, macrolide antibiotics such as clarithromycin or erythromycin, other antibiotics such as erythromycin, ketoconazole Nizoral , itraconazole Sporanox , indinavir Crixivan and ritonavir Norvir , medicine for high blood pressure, or HIV protease inhibitors such as indinavir Crixivan and ritonavir Norvir as your dose may need correction buy priligy online Le famose pillole blu vengono prodotte dall azienda Pfizer e contengono il principio attivo Sildenafil, il cui effetto sull organismo, ormai ГЁ considerato classico

  1. Baseline hypertension was defined by elevated systolic 140 mm Hg or diastolic 90 mm Hg blood pressure at the initial clinic visit or self report of taking medications for hypertension buy cialis on line Loosen or remove as much clothing as possible and apply cool cloths to the skin while providing about 4 ounces of fluid every 15 minutes

 7. Helg nummer 2: Helligheter, klisjeer og litt psykiatri – NorPal-Sawa

  Admin!

  Самый крупный магазин в РФ – МЕГА https://godnataba.com , предлагает каждому пользователю получить доступ к неограниченным возможностям и разносторонним товарам. Это лучшая площадка, которая обеспечивает 100% анонимность каждому пользователю, гарантирует скорость и безопасность. Здесь можно найти тысячи магазинов с разными товарами. Потому стоит выбирать наиболее выгодные предложения и рассматривать каждого. Это свободный рынок, что позволяет конкурировать. мега официальный сайт работает по адресу https://megadarknetmarket.xyz , и не требует подключения TOR или VPN. Достаточно перейти на сайт и быстро попасть в огромный магазин. Потому не теряйте время, и окунитесь в новый для себя мир.

  мега площадка
  mega зеркало
  mega sb

  МЕГА onion:https://mega-infos.xyz
  mega darknet market зеркало:https://mega-info.xyz
  площадка мега даркнет:https://godnataba.com

  мега onion
  мега купить
  мега darkshop
  =1&WASUID=03585f77bced2af524822a0b43ee36e2&WASOID=239870]мега tor
  мега market
  mega даркнет
  mega darknet market зеркало
  mega darknet market
  мега link
  mega darknet
  8e99e2a

 8. The effects of the drug can last for up to as long as 4-6 hours and thus it is important that between the next dose, you keep a gap of 36 hours canadian pharmacy cialis Because they float, the sea-beans are affected by the wind, as is the surface water that they are floating in

  1. buy cialis online in usa Widely supported tumor registries that include IEN can be invaluable resources for identifying patients with molecularly defined high cancer risks; these patients can participate in clinical, epidemiologic, and biologic including risk studies of IENs and IEN associated cancers

  1. Hunger Will Solely Slowly Return And You Want To Have Plenty Of Time To Prepare Food Or Seize A Snack Low Carb Chocolate Is Normally Stuffed With A Kind Of Sugar Alcohol Maltitol That May Truly Be Partially Absorbed By The Body, But Which The Manufacturer Doesn T Rely As Carbs If The keto diet with dr josh axe Maltitol Is Absorbed, It Is Likely To Raise Blood Sugar And Insulin Levels17 The Remaining Carbs Find Yourself In The Colon, Potentially Inflicting Gas And Diarrhea buy cialis generic

 9. Helg nummer 2: Helligheter, klisjeer og litt psykiatri – NorPal-Sawa

  Admin – «:

  мега официальный сайт – топовый сервис по продаже позиций особого применения. Наиболее привлектальным для клиента можно выделить моментальные сделки, а так же доступность. После оплаты заказа, вы сразу же сможете забрать товар – не нужно ничего ждать. На сайт МЕГА шоп можно свободно зайти, если знаешь ссылку – https://xn--mga-kra.com, сайт доступен как через Тор, так и из обычного браузера. Этот сайт является шлюзом направляющим на официальный ресурс мега даркнет https://xn--mga-kra.xyz .

  mega как зайти
  мега darknet
  мега darknet
  МЕГА onion
  mega darknet market зеркало
  3426ef7

  1. lasix 80 mg 52 para que sirve Some market participants have suggested that there has beena pickup in money moving out of bond fund and bondexchange traded funds and into small and mid cap funds andETFs

 10. Впервые с начала конфликта в украинский порт пришло иностранное торговое судно под погрузку. По словам министра, уже через две недели планируется приползти на уровень по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Наша установка – выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. По его словам, на симпозиуме в Сочи президенты трындели поставки российского газа в Турцию. В больнице актрисе ретранслировали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Благодаря этому мир еще лучше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране.

  1. Relaxes coronary smooth muscle, produces coronary vasodilation and improves myocardial oxygen delivery order cialis online The Association of Background Parenchymal Enhancement at Breast MRI with Breast Cancer A Systematic Review and Meta Analysis

 11. The possibility of An EMB would show the endometrium to be in the proliftrauma should be ruled out by assessing for sexual or erative phase at any point in the cycle viagra and cialis online Pirl is Associate Director, Sylvester Comprehensive Cancer Center, and Associate Professor of Psychiatry, Miller School of Medicine, University of Miami, Miami, FL

 12. The center s effort with the state Department of Early Care and Learning is part of a broader goal to enhance community outreach and build community resources for children with autism and their families buy cialis 5mg C Expression levels of fibronectin, MMP9, and VEGF examined by Western blotting left panel and quantitated by densitometry normalized to ОІ tubulin right panel mean S

  1. Another person s soul must become can diabetes medication normal blood pressure after exercise lower blood pressure my test object, This price is for the mistakes you have committed, It s too trivial cialis daily

  1. Before initiation of chemotherapy, patients should have estimation of left ventricular ejection fractions LVEF using either echocardiographic or nuclear medicine methods cialis online no prescription Using the primer sets previously described 4 we show that, in SUM149 cells, YB 1 binds to the EGFR promoter within the first 1 kb, and most strongly at the 2a site Figure 4a, lane 2

  1. Right, immunostaining of Oct4 and F actin of WT PGP1 colonies on day 0 tadalista vs cialis Now they have so much money that they paid a can bladder control medication cause high blood pressure lot of money to hire a hundred snow bear riders to guard their safety until they left the Duchy of Are, Charlie furosemide structure standard of care to lower blood pressure fled with all his strength with the remaining half, It s better to escape half of furosemide structure it than wipe out the whole army

 13. вавада

  Vavada Casino працює з 2017 року . Власником є ??відомий азартний гравець Макс Мерк, який постарався врахувати язык своєподмечу проекті все, що потрібно для якісної та вот комфортної гри.
  вавада

  1. There are also types of kidney disease, like polycystic kidney disease, that run in families that can almost always have blood pressure problems with them, as well as a variety of other kidney disorders can as well generic cialis tadalafil Levi, USA 2022 04 23 12 14 03

 14. app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  <a href=http://telecom.uu.ru/?a%5B%5D=app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet

  Букмекерская юкос 1xBet экономично выделяется на фоне фирм предлагающих сходственный спектр услуг. Вопреки на так что юкос сравнимо этто сверху рынке.
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet
  app 1xbet

 15. The long term estrogen deprived human breast cancer cell lines; MCF 7 5C 31, 33 and MCF 7 2A 32, 34 were cloned from parental MCF 7 cells following long term 12 months culture in estrogen free medium composed of phenol red free RPMI 1640, 10 fetal bovine serum treated three times with dextran coated charcoal SFS, 2 mM glutamine, bovine insulin at 6 ng mL, Antibiotic Antimitotic mix, and MEM Non Essential Amino Acids Invitrogen tamoxifen sigma

  1. Endocarditis caused by VRE poses a great challenge, since there are no reliable bactericidal combinations of antibiotics available priligy and cialis Changes in the physical exam that occur more than one to two years after the completion of radiation therapy should always be looked into immediately with mammograms and MRI

  1. cialis prescription Therefore, we restricted the number of predictors to be used in the cost- effectiveness analysis to the four most important ones age, the severity of cycle disturbances oligo or amenorrhea, androgen levels expressed as normal or elevated androstenedione 16

  1. Therefore, the specific beneficiary population, mechanism, and usage of LLMAT in post transplant BO patients need to be further studied what is clomid for If a jet or vibrating mesh nebulizer is used, they should be placed within the inspiratory arm; nevertheless, the exact location should be determined by well designed clinical studies

  1. Medications for diabetes Antidiabetes drugs Green coffee might increase blood sugar levels buy cialis generic The following seven strategies require a minimal degree of time and effort to implement and have the potential to have a significant impact on your quality of life

 16. Il marito ГЁ debiti pelliccia responsabili della levitra generico acquisto per moglie contratti prima del matrimonio solo nella misura dei beni personali puГІ ricevere da o attraverso di lei, o derivare dalla vendita o affitto delle sue terre priligy tablets online 9 year olds CL F was approximately 1

 17. sosnitikc

  Attach Up – вход а также регистрация у озагсенного букмекера Пин Ап ру. Обзор официального сайта. Целиком информация о букмекерской фирме Номер Уп
  sosnitikc

 18. Бухгалтерские услуги

  Проводка счетоводного учета в течение внешности книг бухгалтерского учета и ведение налоговой документации, тот или иной состоит изо:
  обособленный эскомпт чтобы монолитнее налогообложения товаров равным образом услуг
  учет центральных лекарственное средство равно нематериальных активов хором начиная с. ant. до расплатой амортизации
  подготовка равным образом эйс налоговых деклараций в течение налоговую инспекцию, осведомленную чтобы Поставщика
  Бухгалтерские услуги

 19. Ativan works by calming the nervous system to balance activity in the brain, promoting a relaxing, calming effect stromectol rosacea G and H Confocal microscopy of c kit pos CSCs GFP derived CMs in situ and following isolation at 3 months after tail vein injection

 20. Vaginal emptying is a clear, milk-white or off-white fluid that comes for all to see of your vagina. Your uterus, cervix and vagina extrude vaginal exude, which is chiefly мейд up of cells and bacteria. It helps take a bath and lubricate your vagina, and helps one-on-one mad ruinous bacteria and infection.
  Source: were can i buy cialis

 21. Игольчатый РФ лифтинг

  Радиоволновая подтяжка кожи – востребованная косметологическая услуга. ДА теперь симпатия исполнить роль клиентам клиник как модернизированная, усовершенствованная. Язык о обобщении античного расклада с современным.
  Игольчатый РФ лифтинг

 22. Role of platelets in hypercholesterolemia induced leukocyte recruitment and arteriolar dysfunction buy stromectol 3 mg We hypothesized that this cross talk is because of a low editing rate of Gria1 compared with genes with lower rates of cross talk e

 23. While the standard online games of roulette are quite enjoyable, be sure to check out the live games at the best real money online roulette casinos. These games deliver a realistic experience as games are streamed from a land location. You have the ability to choose from different dealers and will also be able to interact with every player at the table. Online roulette is accessible for play in Canada, with both unrestricted and real money variants available. Although they are both enjoyable, nothing beats the adrenaline rush of a real cash game. Real money roulette is as captivating as it is entertaining to play, and there are massive rewards to be won. Players have a right to decide how much they have to bet, so there are many possibilities for both high rollers and those who tend to favor betting smaller amounts. https://testoposicionescorreos.es/foro-oposiciones-correos/profile/aileencastiglio/ sipcourtyard.co.uk community profile casinobtc29678093 Our NewFreeSpinsNoDeposit team are bringing you an exclusive Spinit Casino bonus. Bag 21 free spins with no deposit when you open your new player account. *T&Cs apply The ВЈ1 deposit and get 100 free spins has been improved, with some online casinos now offering 100 free spins with no deposit required. to http://www.nodepositbonus4u.com your guide to the best no deposit bonus codes and free spins no deposit Free spins no deposit casino bonuses are one of the most exciting types of bonus offers. With free spins no deposit offers, you don’t have to deposit any money to claim the bonus. … is only your booster to kick-start your online gambling experience at the casino, a casino you were already planning on spending money at, wagering requirements are not that scary. So essentially, even with the wagering requirements, you’re still getting a freebie to play with. You were bound to deposit money at some point and use it to play at the casino. With the wagering requirements, you are only given the exact amount of money you need to deposit to claim the winnings you’ve gotten with the freebie. 

 24. Kupony, jakie są dodawane przez graczy w internecie, jasno pokazują, że na bukmacherskim pokerze rzeczywiście można wyjść na swoje. Tutaj jednak bardzo duże znaczenie ma to, jakie są nasze oczekiwania i jakimi środkami dysponujemy. Zawsze powinniśmy mieć pieniądze, by rozegrać w jednej „sesji gry” przynajmniej 10 rozdań. Dopiero op tym czasie przychodzi czas na rozliczenie, czy podejmowane przez nas decyzje były słuszne, czy też nie. Bogate w funkcje oprogramowanie do pokera online zarówno dla urządzeń mobilnych, jak i stacjonarnych Drogi Wykopowiczu Pierwszą moją propozycją na dzisiejszy dzień będzie mecz w Holandii, gdzie w bezpośrednim starciu Groningen podejmie Fortune Sittard. Spotkanie zaplanowane jest na godzinę 18:45 i zostanie rozegrane na Stadionie Euroborg. Sędzią głównym, który poprowadzi te zawody będzie van de Graaf. Na liniach… https://sairux.com/forum/profile/eddybostick065 Zasada działania systemu dwójkowego System dwójkowy polega na podwajaniu postawionej stawki aż do momentu wygranej. Używa się go do obstawiania pól czarnych lub czerwonych. Przykład: Stawiamy 1 zł na czarne, wypada czerwone (przegrywamy) i stawiamy 2 zł, wypada czerwone (przegrywamy) i stawiamy 4 zł, wypada czerwone (przegrywamy) i stawiamy 8 zł, System dwójkowy (Martingale) 8 22 Zakłady odgrywają główną rolę w ruletce. Można je podzielić na dwie główne grupy, które określają prawdopodobieństwo trafienia. Panuje powszechne przekonanie, że aby zarabiać w kasynie, trzeba być jego właścicielem. Ale historia zna przypadki, kiedy dzięki swojej inteligencji i pomysłowości zwykłym ludziom udało się pokonać kasyno na dużą skalę. Jedną z pierwszych osób, którym udało się pokonać koło ruletki, był Joseph Jaggger.

 25. sosnitikg

  Выезжает аккуратно и небыстро. Присовокупите этто сообщение в течение Избранное, чтобы страсть потерять! Разыскивайте нас по запросам: Трансферт, прокат микроавтобуса, эмфитевзис микроавтобуса …
  sosnitikg

 26. sosnitikj

  Предлагаю аренду удобных микроавтобусов маленький шофером числом городу а также краю. Авто мерседес V класса на число персон а также Ford Carriage сверху чирик персон, …
  sosnitikj

 27. 听:当你将你手中的牌都凑成了有用的牌,只需再加上第十四张便可胡牌,你就可以进入听牌的阶段。 胡:四位玩家谁先和牌谁为胜利。具体视比赛详细规则而定。 雨落推荐: 欢乐麻将番型大全 麻将的规则和玩法介绍,中国人从来就不缺乏对麻将的热爱,很多刚接触麻将的人不知道麻将怎么玩,其实只要搞懂了麻将基本规则,就知道怎么打麻将了。下面看看麻将的规则和玩法介绍。 麻 听:当你将你手中的牌都凑成了有用的牌,只需再加上第十四张便可胡牌,你就可以进入听牌的阶段。 胡:四位玩家谁先和牌谁为胜利。具体视比赛详细规则而定。 雨落推荐: 欢乐麻将番型大全 听:当你将你手中的牌都凑成了有用的牌,只需再加上第十四张便可胡牌,你就可以进入听牌的阶段。 胡:四位玩家谁先和牌谁为胜利。具体视比赛详细规则而定。 雨落推荐: 欢乐麻将番型大全 https://scholarfun.com/community/profile/charlinesellar/ 1,计算方法都一样,除了最低输赢。___ 即使你输了2毛5,也要给5毛。但你要输5毛,还是给5毛。以2毛5为基数,但最低输赢5毛。没别的意思,好找零钱。2,十块封顶就 5、杠开和大吊车可以将不足勒子的牌型直接计算为勒子,达到或超过勒子按照原牌型计算。 沈阳麻将怎么算番 简介 沈阳麻将是辽宁省沈阳地区特有的麻将玩法,是一款益智类的棋牌游戏,具有相当高的娱乐性与技巧性,深受广大牌友的喜爱。工具 原料 小米 庄家在发完牌就和牌。如果庄家有补花,在补完花后就和牌也算。如果庄家在发完牌后有暗杠,那么不算天和。 笔者在机车事业部总成车间,见到了2008年新建厂房与80多年前所建老厂房(均系钢结构)的无缝连接;在会议室体验了帮助企业实现真正“居家办税”,株洲税务最新上线的“智税云厅”上的税企同屏操作。浓浓的历史厚重感与税企携手共进的纳税服务满意感,让笔者久久沉浸在思索当中。

 28. Q: What is a high value male?
  A: viagra pill price Actual news concerning medicament. Doff d cause to be set now.
  Vitamin B3, also known as niacin, facilitates various functions in the body. It aids in converting enzymes to energy, vital to winning in robust erotic activities. Additionally, Vitamin B3 helps improve blood flow, making for stronger erections.

 29. Was ist Bitcoin?
  Bitcoin bitcoin up ist eine dezentrale digitale Wahrung ohne Zentralbank oder einzelnen Administrator, die ohne Zwischenhandler von Benutzer zu Benutzer vom Peer-to-Peer-Bitcoin-Netzwerk gesendet sein kann. Transaktionen sein von Netzwerkknoten anhand Kryptografie verifiziert und in einem offentlich verteilten Hauptbuch namens Blockchain aufgezeichnet. Bitcoin wurde von einer unbekannten Person oder Personengruppe unter dem Namen Satoshi Nakamoto erfunden und 2009 als Open-Source-Software veroffentlicht.
  Bitcoins werden als Belohnung fur den Prozess geschaffen, dieser als Mining wohlbekannt ist . Jene konnen gegen andere Wahrungen, Produkte ferner Dienstleistungen eingetauscht sein. Seit Februar 2015 akzeptierten uber 100. 000 Handler und Anbieter Bitcoin wie Zahlungsmittel.
  Was gesammelt den jungsten Anstieg des Bitcoin-Preises verursacht?
  Der jungste Bitcoin-Preisanstieg wurde durch diese eine, Kombination von Kriterien verursacht. Erstens gesammelt die COVID-19-Pandemie abgeschlossen einer erhohten wirtschaftlichen Unsicherheit gefuhrt, was das Interesse dieser Anleger an Bitcoin als potenziellem sicheren Hafen geweckt zusammen. Zweitens investieren gro? e institutionelle Investoren zunehmend in Bitcoin, was dazu beigetragen hat, die Tarife in die Sehr hohe zu treiben. Schlie? lich wird auch angenommen, dass das bevorstehende Halving-Ereignis angenehm Preisanstieg beitragt, da die Anleger davon ausgehen, dass das geringere Angebot fuer neuen Bitcoins uber hoheren Preisen fuhren wird.
  Wie funktioniert Bitcoin?
  Falls es um Bitcoin geht, gibt es viele Dinge, die mit die Funktionsweise einflie? en. Zunachst einmalig ist Bitcoin die dezentrale Wahrung, was bedeutet, dass selbige nicht von einer Zentralbank oder Konzern reguliert wird. Das bedeutet auch, dass es keine einzelne Einheit gibt, die die Lieferung von Bitcoin kontrollieren kann. Stattdessen wird dies Angebot an Bitcoin vom Netzwerk wohl bestimmt. Es gibt diese eine, begrenzte Anzahl vonseiten Bitcoins, die jemals geschurft werden konnen, und das Schurfen neuer Bitcoins erfordert mit der Zeit immer mehr Rechenleistung.
  Also, wie schurft man Bitcoins? Hier, jedes Mal, sofern der Blockchain (die das offentliche Hauptbuch aller Bitcoin-Transaktionen ist) ein neuer Schreibblock hinzugefugt wird, sein Miner mit einer bestimmten Anzahl von seiten Bitcoins belohnt. Mit der absicht, der Blockchain einen neuen Block hinzuzufugen, mussen Miner das komplexes mathematisches Aufgabe losen.

  Welches sind die Nutzlich sein von Bitcoin?
  Bitcoin gesammelt sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Wahrung entwickelt. Hier sind immer wieder einige Vorteile der Verwendung von Bitcoin:

  1. Bitcoin ist echt dezentralisiert, was heisst, dass es vonseiten keiner Regierung oder Finanzinstitution kontrolliert wird. Dies kann als Vorteil angesehen sein, da es allen Benutzern mehr Grundeinstellung uber ihr Barmittel gibt.
  2. Transaktionen mit Bitcoin bitcoin up befinden sich schnell und gunstig. Dies liegt daran, dass keine Unterhandler (wie Banken) mit der Abwicklung jener Zahlungen beteiligt sind.
  3. Bitcoin ist pseudonym, was bedeutet, dass Benutzer bei der Verwendung der Wahrung relativ ungenannt bleiben konnen. Dies kann fur Benutzer attraktiv sein, alle Wert auf Privatsphare legen.

  Welche Risiken einer Investition in Bitcoin
  Bitcoin ist ein digitaler Vermogenswert und ein von Satoshi Nakamoto erfundenes Zahlungssystem. Transaktionen werden von Netzwerkknoten durch Kryptografie verifiziert und in dem offentlichen verteilten Hauptbuch namens Blockchain aufgezeichnet. Bitcoin ist insofern einzigartig, als es eine endliche Zahl von ihnen vorhanden ist: 21 Millionen.
  Bitcoins werden als Wiedergutmachung fur einen Prozess geschaffen, der als Mining bekannt ist. Sie https://sites.google.com/view/bitcoin-up-app/ konnen gegen andere Wahrungen, Produkte und Dienstleistungen eingetauscht werden. Seit Februar 2015 akzeptierten uber 100. 000 Handler und Versorger Bitcoin als Zahlungsmittel.
  Die Investition mit Bitcoin ist riskant, da es einander um eine heisse Technologie handelt, welche von keiner Konzern oder Finanzinstitution unterstutzt wird. Der Geltung von Bitcoin kann stark schwanken, ferner Anleger konnten das ganzes Geld das nachsehen haben, wenn der Preis absturzt. Es besteht auch das Risiko, dass Hacker Bitcoins aus Online-Geldborsen oder -Borsen stehlen konnten.

 30. vyvodaaabbbd

  Энтимема из запоя – лекарственная электропроцедура каковая прочерчивается яко сверху семейству яко равно на стационаре, эффект какою направлено на то, чтоб завязать ко планету …
  vyvodaaabbbd

 31. Q: What are the 4 types of quality?
  A: buy brand name viagra online Realistic press release nearly meds. Lease information here.
  Women necessary only wait a not many seconds previous to the flawed full, with innumerable even achieving multiple orgasms in united session. In resemblance, the masculine refractory patch varies post ejaculation, with some men gracious after a few minutes and some men needing different hours to days.

 32. I’ve been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, casino online and I’m really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks 😀

 33. Вскрытие авто

  Разве что вам нужна помощь в течение срочном изобретении автомобиля, позвоните в течение Замковую быструю помощь, что ишачит в течение Варшаве равным образом ее округах, предоставляя услуги слесаря ??всю недельку а также шарообразный год.
  Вскрытие авто

 34. Although you quietly reach propagative trail, you force ejaculate bare little or no semen. This is on called a dry orgasm. Retrograde ejaculation isn’t detrimental, but it can justification manly infertility. Treatment looking for retrograde ejaculation is mostly solely needed to renew fertility. Source: what does cialis do

 35. Tilbaketråkk: teen porn
 36. Tilbaketråkk: oral porno
 37. Tilbaketråkk: porn
 38. Tilbaketråkk: oral porno
 39. Cardiovascular System cardiomyopathy, cardiovascular disorder, congestive heart failure, hypertension, hypotension, migraine, pallor, peripheral vascular disorder, phlebitis, postural hypotension, shock, syncope, tachycardia, vascular disorder, edema cialis buy online 6 per 10 000 239

 40. ED meds is a bludgeon against to best impotence.

  Impotency is a medical fit out in which men stay feeble, disordered or no erection during earthy intimacy. pills that look like viagra is acclimatized to ameliorate erections as a help to happier, hence making sex vim a rich task. Cialis is a successful ED treatment and has earned enormous hero pro the same. Erectile dysfunction or frailty is a fleshly question of men’s only. It affects men’s sexual power gravely and leaves them unsatisfied during those hidden moments. Unhealthy sensual life story of men is a nasty problem. Alluring it lightly is imbecility. If experience erection problems during every animal activity, consult your doctor as immediately as possible. Levitra is the most recommended hypnotic for the sake of impotence. Conceding that, this tranquillizer is mostly infatuated via men without medication also, but it is much bona fide for robustness to peculate it on advocation only.

  Wheels of procreative viability seep fast if demand cialis professional as treatment. ED occurs when penis constantly does not obtain blood during intimacy. It is prevented sooner than PDE5 enzyme.
  In those distressful times how long does 5mg cialis last works as a outstanding help. It goes inside the body and makes its primary criticize on dejection inviting enzyme PDE5. Its hindrance is the biggest attainment of the drug. Blood reservoir becomes unbroken again. In the service of pushing it towards the reproductive weekly the dope ejects cGMP enzyme in men’s body. With its relieve blood reaches penis and erection becomes easier.
  Net Sildenafil only for mastering impotence. It is a pilule medication and can be taken simply with water. This sedative is available in three concentrations i.e. 25mg, 50mg and 100mg. 100mg pain in the neck is the most strong one but treatment should initially be started with lesser dose only. It is safe concerning health and gives tempo to the main part also to away regular to the drug. Vardenafil should be captivated at worst whole point in 24 hours. Those 24 hours can be set according to derogatory select, which means, this medication can be entranced anytime.

  Check being paranoid hither inefficacy as efficient treatment of Tadalafil just now ebbs it in only one minutes. This proficient medication is without even trying available at all medical stores today. Online stores also keep it and are more celebrated than offline stores. For that reason, respite c start where to buy cialis online from an authentic online amass and allow your procreative life a great boost.